กลับไปหน้าหลัก
 1. ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *
ชื่อภาษาไทย*
นามสกุลภาษาไทย*
ชื่อภาษาอังกฤษ*
นามสกุลภาษาอังกฤษ*
เลขบัตรประจำตัวประชาชน*
วัน เดือน ปี เกิด*
เชื้อชาติ*
สัญชาติ*
ศาสนา*
ที่อยู่ปัจจุบัน*
จังหวัด*
รหัสไปรษณีย์*
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*
เบอร์โทรศัพท์บ้าน
อีเมล์*
อัพโหลดรูปถ่าย*

รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่น
กรุณาใช้ไฟล์ภาพ .jpg และขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 250k.
2. ข้อมูลการศึกษา *
 
ระดับการศึกษา

สถาบัน

ปี พ.ศ.

แผนการศึกษา

เกรด

มัธยมปลาย

โดยคำนวณจาก

ภาคการศึกษา
 
3. ความสามารถพิเศษ
 
ลำดับที่ เรื่อง
1.
2.
3.

 
4. เหตุผลในการสมัคร
5. ท่านทราบข่าวการรับสมัครจากที่ใด (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
 
6. เอกสารประกอบการสมัคร

อัพโหลดใบระเบียนผลการเรียน*

 


รูปสแกนใบระเบียนแสดงผลการเรียน(Transcript) ในกรณีที่อยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย
กรุณาใช้ไฟล์ภาพ .jpg หรือไฟล์เอกสาร .pdf และขนาดไฟล์ภาพไม่เกิน 400k.


ข้อตกลง

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสมัคร ซึ่งทางวิทยาลัยฯขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลการสมัคร
2. หลักสูตรวิศวกรรมระบบการผลิตจะไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกร อธิบายเพิ่มเติมที่ http://www.dstar.kmitl.ac.th/?q=node/716
3. หากพบว่าข้อมูลการสมัครไม่เป็นความจริงจะถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ
4. ผู้สมัครยินยอมให้ วิทยาลัยนวัตกรรมการการผลิตขั้นสูง สจล. เก็บข้อมูลของผู้สมัคร


College of Advanced Manufacturing Innovation. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520