1. นักศึกษาต้องสมัครโควตาผ่านทางเว็บไซต์นี้
2. วิทยาลัยฯ จะทำการคัดเลือกและแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ

ดาวน์โหลด ประกาศสถาบันฯการให้โควตานักเรียน
ติดต่อส่วนสาขาวิชา เบอร์โทรศัพท์ 02-329-8271

College of Advanced Manufacturing Innovation. King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang.
วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520